نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های اردبیل

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
نیر
5
3
10
47.94
38.03
1398/06/06 12:16:21.9
2
آبی بیگلو
6
2.7
10
48.58
38.23
1398/06/02 14:40:04.8
2019GhadiriSoft.ir