نشریه الکترونیکقدیری

این نشریه

صاحب امتیاز
سعید قدیری مقدم نیاری
مدیر مسئول
سعید قدیری مقدم نیاری
نشانی دفتر
اردبیل، شهرک پردیس، پردیس 12 ، پلاک 73
کد پستی
5618748188
تلفن
04533823985
همراه
09141533491
کارپوشه ملی
[email protected]
زمینه انتشار
علمی، فرهنگی،اجتماعی،هنری،ورزشی،سیاسی،اقتصادی

خدمات میزبانی

میزبانی وب
آرتا الکا
پشتیبانی هاست
آرتا الکا
نشانی شرکت
اردبیل ، چهارراه امام، اول خیابان شیخ صفی،پاساژ قلیزاده، طبقه اول
کدپستی
5614613168
شماره تلفن
04533231617
وب سایت
http://www.elka.ir
2019GhadiriSoft.ir