نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های بوشهر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
خورموج
8
3.4
16
51.34
28.72
1398/02/31 11:58:53.6
2
اهرم
10
3.3
12
51.26
28.79
1398/02/24 08:16:22.9
3
جزیره خارک
7
2.9
10
50.25
29.27
1398/02/20 06:48:42.5
4
بوشکان
15
2.6
11
51.60
28.72
1398/02/20 01:21:52.8
5
خورموج
21
3
10
51.60
28.66
1398/02/19 07:22:23.6
6
آب پخش
4
3.1
10
51.07
29.40
1398/02/15 15:34:11.2
7
خورموج
16
2.5
8
51.54
28.62
1398/02/15 03:06:28.5
8
امام حسن
9
3.5
15
50.34
29.88
1398/02/10 05:11:40.6
9
خورموج
13
2.6
10
51.26
28.70
1398/02/07 02:36:40.2
2019GhadiriSoft.ir