نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های خراسان جنوبی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
عشق آباد
48
3.1
10
56.64
34.01
1398/03/02 07:56:13.1
2
سه قلعه
30
2.8
8
58.52
33.42
1398/02/30 00:24:37.4
3
نایبند
4
2.5
19
57.45
32.39
1398/02/29 03:36:50.8
4
شوسف
23
2.8
10
59.78
31.72
1398/02/25 15:10:43.9
5
بیرجند
20
2.5
8
59.28
32.70
1398/02/22 07:01:39.3
2019GhadiriSoft.ir