نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های خراسان جنوبی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
نایبند
92
3.4
4
58.01
31.67
1398/06/13 02:45:03.6
2
خوسف
48
2.5
10
58.62
32.41
1398/06/12 05:08:40.2
3
شوسف
53
2.5
10
59.48
31.97
1398/06/02 10:44:41.4
4
طبس
28
2.9
6
57.03
33.36
1398/05/28 14:57:31.5
2019GhadiriSoft.ir