نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های خراسان رضوی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
مزدآوند
43
2.6
10
60.57
35.78
1398/04/29 17:09:04.7
2019GhadiriSoft.ir