نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های خراسان رضوی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
کاریز
15
2.7
12
60.96
34.88
1398/02/26 03:52:35.3
2
کاریز
21
2.9
10
61.04
34.88
1398/02/25 22:28:30.1
3
کاریز
16
2.6
10
60.94
34.93
1398/02/25 22:04:54.5
4
کاریز
18
3.7
6
60.98
34.91
1398/02/25 19:56:24.6
5
کاریز
16
3.1
10
60.98
34.89
1398/02/25 19:00:23.3
6
سلطان آباد
21
2.6
8
58.27
36.42
1398/02/20 22:20:31.5
7
سنگان
27
2.5
10
60.54
34.46
1398/02/17 12:20:27.9
8
قوچان
18
2.5
10
58.59
37.25
1398/02/12 22:03:28.2
9
قاسم آباد
34
2.6
9
59.80
34.06
1398/02/08 18:06:35.6
2019GhadiriSoft.ir