نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های زنجان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
چورزق
13
2.5
10
48.78
37.11
1398/06/05 18:12:38.8
2019GhadiriSoft.ir