نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های سمنان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
دامغان
24
3.4
8
54.08
36.16
1398/04/30 02:50:29.2
2
دامغان
27
2.8
8
54.05
36.14
1398/04/26 21:29:09.5
3
سرخه
51
2.5
6
53.24
35.01
1398/04/24 07:17:13.4
4
دامغان
30
3.2
10
54.01
36.15
1398/04/16 20:35:42.1
5
دامغان
22
3.2
8
54.10
36.17
1398/04/15 21:19:37.1
6
دامغان
29
2.5
10
54.02
36.13
1398/04/14 00:52:25.5
7
دامغان
30
3.9
10
54.01
36.12
1398/04/14 00:39:11.5
8
دامغان
24
3.3
10
54.08
36.15
1398/04/14 00:03:37.1
9
دامغان
23
3.1
7
54.09
36.15
1398/04/13 15:01:38.0
10
دامغان
28
2.9
10
54.03
36.13
1398/04/13 11:41:24.3
11
دامغان
27
2.5
10
54.04
36.17
1398/04/13 11:31:44.1
12
دامغان
25
4.1
10
54.07
36.14
1398/04/13 11:10:16.0
13
دامغان
28
2.6
12
54.03
36.16
1398/04/13 11:05:55.3
14
دامغان
29
2.9
10
54.02
36.14
1398/04/13 11:02:21.1
15
دامغان
32
4.7
12
53.99
36.14
1398/04/13 10:57:32.3
16
دامغان
21
3.9
12
54.11
36.15
1398/04/13 10:54:52.5
17
دامغان
25
3.8
12
54.07
36.17
1398/04/13 10:29:26.8
18
دامغان
28
2.7
10
54.04
36.14
1398/04/13 10:25:28.7
19
دامغان
30
2.5
10
54.02
36.13
1398/04/13 10:20:39.5
20
دامغان
28
2.7
10
54.04
36.14
1398/04/13 10:19:41.1
21
دامغان
26
2.7
10
54.06
36.14
1398/04/13 09:58:18.7
22
دامغان
25
2.5
8
54.06
36.15
1398/04/13 09:57:19.4
23
دامغان
27
2.5
10
54.05
36.14
1398/04/13 07:39:51.7
2019GhadiriSoft.ir