نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های فارس

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
بنارویه
22
3
13
54.26
28.01
1398/06/25 02:10:57.7
2
کنار تخته
10
2.5
5
51.47
29.59
1398/06/22 02:47:28.3
3
محمله
8
2.9
10
53.03
27.84
1398/06/21 16:01:12.1
4
اشکنان
3
3.4
19
53.62
27.21
1398/06/21 12:28:34.2
5
لار
18
3.1
10
54.48
27.58
1398/06/20 00:06:24.7
6
درز
25
3
10
55.19
27.78
1398/06/18 21:24:13.3
7
نورآباد
17
3.2
22
51.36
30.17
1398/06/18 08:03:46.5
8
کازرون
14
3.4
9
51.56
29.72
1398/06/16 15:51:37.0
9
جویم
24
3.4
9
53.94
28.47
1398/06/15 18:52:50.7
10
مهر
14
2.9
11
52.82
27.67
1398/06/15 02:50:16.7
11
اردکان
19
2.6
16
51.80
30.32
1398/06/13 00:02:03.1
12
لامرد
17
2.7
10
53.35
27.33
1398/06/08 02:10:47.4
13
فراشبند
27
2.9
19
51.94
28.65
1398/06/05 05:59:52.0
14
فراشبند
26
2.9
10
52.04
28.63
1398/06/04 21:34:10.0
15
دهرم
23
2.8
5
52.46
28.65
1398/05/29 04:19:55.6
16
اوز
27
3
16
53.79
27.92
1398/05/29 01:31:58.0
17
نودان
7
2.9
12
51.67
29.86
1398/05/28 01:55:21.6
2019GhadiriSoft.ir