نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های هرمزگان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
جزیره کیش
24
3
19
53.92
26.74
1398/05/01 08:44:35.4
2
کنگ
22
3.3
20
55.12
26.71
1398/05/01 08:08:45.4
3
جزیره تنب بزرگ
40
3
10
55.34
26.62
1398/05/01 06:28:00.6
4
کنگ
19
3.3
10
55.13
26.63
1398/05/01 03:56:21.9
5
کنگ
20
3.5
10
55.13
26.65
1398/05/01 03:50:36.7
6
کنگ
15
4.9
13
55.09
26.63
1398/05/01 03:29:01.4
7
لافت
12
2.9
10
55.80
26.80
1398/04/29 13:57:47.6
8
قشم
12
3
10
56.29
27.06
1398/04/28 12:39:43.1
9
سرگز
30
3.4
6
56.94
27.85
1398/04/26 08:11:12.0
10
کوخرد
42
3.3
19
54.88
27.23
1398/04/12 02:50:47.8
11
جزیره هندورابی
32
2.9
10
53.84
26.89
1398/04/11 19:26:05.1
12
جناح
23
3
28
54.10
27.14
1398/04/08 12:27:21.4
13
جزیره هندورابی
35
3.1
22
53.89
26.90
1398/04/06 03:59:01.1
14
کنگ
16
2.8
9
55.00
26.73
1398/04/05 06:45:12.0
15
جناح
37
3.2
8
53.92
26.97
1398/04/04 03:05:32.1
2019GhadiriSoft.ir