نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های همدان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
دمق
27
3.6
7
48.91
35.68
1398/03/05 09:04:09.8
2019GhadiriSoft.ir