نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های کرمانشاه

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
سومار
20
2.8
8
45.68
33.70
1398/05/01 05:25:22.6
2
سومار
29
2.6
10
45.54
33.63
1398/05/01 00:23:08.5
3
حمیل
5
2.5
10
46.80
33.98
1398/04/31 12:43:13.3
4
قصر شیرین
13
2.8
10
45.63
34.62
1398/04/29 16:31:44.1
5
سرپل ذهاب
20
2.8
10
46.08
34.50
1398/04/28 13:56:08.0
6
قصر شیرین
7
2.5
13
45.57
34.46
1398/04/28 11:58:18.3
7
قصر شیرین
26
2.5
10
45.55
34.75
1398/04/27 15:14:33.1
8
قصر شیرین
8
4.2
13
45.64
34.46
1398/04/26 19:49:34.2
9
تازه آباد
8
2.7
12
46.21
34.69
1398/04/26 00:10:40.4
10
سرپل ذهاب
20
2.8
8
45.81
34.64
1398/04/23 23:01:55.9
11
قصر شیرین
29
2.8
13
45.31
34.65
1398/04/23 19:51:19.1
12
سومار
25
2.9
12
45.64
33.65
1398/04/22 15:00:11.7
13
ازگله
7
2.8
8
45.84
34.90
1398/04/22 09:46:51.1
14
قصر شیرین
25
2.9
8
45.64
34.30
1398/04/16 08:01:52.5
15
سرپل ذهاب
7
2.5
10
45.81
34.41
1398/04/14 20:46:13.8
16
سرپل ذهاب
21
2.5
10
45.71
34.32
1398/04/14 01:04:07.5
17
سرپل ذهاب
8
3.2
8
45.89
34.39
1398/04/12 10:48:36.3
18
جوانرود
22
3
6
46.36
34.64
1398/04/10 14:13:40.7
19
تازه آباد
10
3.2
10
46.13
34.83
1398/04/08 10:07:00.0
20
تازه آباد
20
2.7
10
46.07
34.57
1398/04/07 15:50:05.8
21
تازه آباد
17
2.6
10
46.05
34.61
1398/04/06 08:54:46.1
22
تازه آباد
10
3.1
10
46.13
34.83
1398/04/03 22:28:19.7
23
قصر شیرین
10
4.2
8
45.64
34.44
1398/04/02 21:22:00.5
24
ازگله
16
2.6
9
45.73
34.95
1398/04/02 04:05:44.1
25
سومار
9
2.9
12
45.68
33.80
1398/04/02 00:55:03.7
2019GhadiriSoft.ir