نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 11 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
گلستان، دوزین
21
2.5
11
55.82
37.09
1398/04/28 23:42:38.8
2
کرمان، فاریاب
36
4.5
11
57.01
28.36
1398/04/25 20:51:08.8
3
فارس، مهر
9
2.9
11
52.89
27.64
1398/04/24 17:26:02.4
4
خوزستان، ایذه
28
2.8
11
49.57
31.83
1398/04/23 02:55:23.4
5
چهارمحال وبختیاری، فارسان
9
2.8
11
50.65
32.24
1398/04/21 17:11:18.6
6
کرمان، هجدک
32
2.6
11
57.33
30.76
1398/04/16 08:18:54.2
7
خوزستان، قلعه تل
24
3.3
11
49.65
31.68
1398/04/10 02:37:46.6
8
کرمان، رفسنجان
35
2.9
11
56.31
30.55
1398/04/08 00:48:29.7
9
کرمان، شهداد
37
2.5
11
57.40
30.63
1398/04/04 15:06:26.4
2019GhadiriSoft.ir