نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 7 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
همدان، دمق
27
3.6
7
48.91
35.68
1398/03/05 09:04:09.8
2
کرمان، بروات
1
2.5
7
58.40
29.06
1398/02/28 18:14:19.8
3
گلستان، خان ببین
14
3.6
7
54.89
37.11
1398/02/27 05:23:27.3
4
فارس، خانه زنیان
22
2.5
7
52.08
29.48
1398/02/24 15:35:10.3
5
کرمانشاه، قصر شیرین
15
3.5
7
45.68
34.41
1398/02/24 02:12:05.6
6
کرمانشاه، تازه آباد
19
2.5
7
46.33
34.64
1398/02/22 17:35:46.7
7
فارس، بیرم
15
2.9
7
53.41
27.53
1398/02/20 19:35:09.7
8
فارس، محمله
11
2.8
7
53.15
27.72
1398/02/18 01:49:10.3
9
اردبیل، کلور
11
3.9
7
48.84
37.41
1398/02/13 11:04:15.1
10
کرمان، راین
42
3.2
7
57.84
29.47
1398/02/07 14:11:55.4
2019GhadiriSoft.ir